Nursery School Ons Eie

MILESTONES FOR GRADE R

Milestones for Grade R

In this year they are being prepared for primary school on an emotional- physical- and intellectual level. They now can recognise and write their own names. They know their surnames and their birthdays. In grade R they are able to draw a person and add details to their pictures. They learn how to tie shoelaces and start to recognise letters and numbers. By now he/she has friends and can take turns and share toys. They know the consequences of their own actions and know how to handle their own emotions.

Mylpale vir Graad R

Graad R is die voorskoolse jaar waar die kind voorberei word vir skool op ‘n skolastiese-, emosionele en fisiese vlak. Hul moet nou al hul eie naam kan skryf en herken en ook weet wat is hulle van en wanneer hulle verjaar. In graad R moet hul ‘n volledige menstekening kan maak en detail op hul prente gebruik. Hulle leer hierdie jaar om hul skoenveters vas te maak en raak bewus van letters en nommers. Vrienskappe is redelik gevestig en die kleuter moet hom/haarself kan handhaaf in ‘n groep. Hul moet weet wat is die gevolge van hul aksies en moet hul emosies kan beheer.

Verbal development:

– Talks clearly and understandable
– Use full sentences
– Is able to discuss certain themes
– Reply in full sentences

Verbale Ontwikkeling:

– Praat duidelik en verstaanbaar
– Praat vol sinne
– Kan al redeneer
– Vertel nuus van die huis
– Antwoord in vol sinne

Visual perception:

– Recognize similarities and differences in pictures
– Recognize circle, square, triangle and rectangle
– Name and recognize body parts
– Cross his/ her middle line
– Write his/her name
– Name all the colors
– Understand concept of under, on top, behind ect.
– Understand concept of numbers 1-6
– Catch ball with both hands
– Identify sounds eg. “s” “t”

Visuele Persepsie:

– Herken ooreenkomste en verskille in prentjies
– Ken vierkant, sirkel, driehoek en reghoek
– Kan liggaamsdele herken en benoem
– Kan middellyn kruis
– Herken en skryf eie naam
– Ken en benoem al die kleure
– Ken begrippe voor, agter, bo, onder ens.
– Ken syfers 1 tot 6
– Begin klankies identifiseer

Fine motor development:

– Correct pencil grip
– Handle paint brush correctly
– Coloring in is evenly done
– Cut evenly on curved lines
– Use one dominant hand
– Use glue correctly
– Thread with needle and wool
– Tear paper into small pieces
– Loosen and fasten buttons
– Copy pattern correctly on peg board
– Build 40 – 60 pieces puzzle
– Tie shoe laces
– Copy pattern with 10 wooden blocks

Fine motor development:

– Correct pencil grip
– Handle paint brush correctly
– Coloring in is evenly done
– Cut evenly on curved lines
– Use one dominant hand
– Use glue correctly
– Thread with needle and wool
– Tear paper into small pieces
– Loosen and fasten buttons
– Copy pattern correctly on peg board
– Build 40 – 60 pieces puzzle
– Tie shoe laces
– Copy pattern with 10 wooden blocks

Auditive perception:

– Knows his/her surname
– Knows his/her birthday
– Remembers 7 numbers in sequence eg. 1368354
– Knows his/her address
– Starts to memorize telephone number
– Convey 4 commands in correct order
– Remember what happened yesterday and the week end
– Can copy clapped rhythm
– Recognize familiar sounds
– Remembers stories and is able to answer questions about it

Ouditiewe Persepsie:

– Ken sy/ haar van
– Ken verjaarsdag
– Kan 7 nommers in volgorde onthou
– Ken adres
– Begin al telefoon nommer ken
– Kan 4 opdragte in ‘n ry uitvoer
– Kan onthou wat die vorige dag gebeur het
– Kan naweek se gebeure onthou
– Kan liedjies en versies onthou
– Kan ‘n ritme korrek terugklap

Gross motor development:

– Can skip, gallop and triple
– Ride 2 –wheel bicycle
– Starts to skip with skipping rope
– Catch, hop and kick a big ball
– Start to know the differences between left and right
– Can make a forward roll
– Stand on one leg for 10 seconds
– Stand on one leg for 3 seconds eyes closed
– Climb steps with alternative feet
– Climb on jungle gym with confidence
– Balance a bean bag on his/her head
– Walk heel – toe on a straight line

Groot-motoriese Ontwikkeling:

– Kan huppel, gallop en trippel
– Kan tweewielfiets ry
– Begin springtou spring
– Kan groot bal vang, hop en skop
– Werk met trap-my-vang
– Begin verskil ken tussen links en regs
– Kan vooroor–rol maak
– Kan op 1 been staan vir 10 sekondes
– Kan op 1 been staan met toe oë vir 3 sekondes
– Klim trappe met alternatiewe voete
– Klim gemaklik op klim-en-klouter
– Balanseer boontjiesakkie op sy kop
– Loop hak-toon op reguit lyn