Nursery School Ons Eie

MILESTONES FOR 4-5 YEAR OLDS

Milestone for 4-5 years

At this age the child is already being prepared for the grade R (reception) year. Now they are fully independent in the bathroom and when they eat and drink. They can dress themselves and also have friends or at least a group of friends with whom they play. They should able to part from their parents in the morning easily and recognize their own names in writing.

Mylpale vir 4-5 jaar

Die kleuter op hierdie ouderdom word reeds voorberei vir die graad R (reception) jaar. Nou is hulle ten volle onafhanklik in die badkamer en wanneer hulle eet en drink. Hulle kan al self aan- en uittrek en het redelike gevestigde maatjies. Hulle moet nou al redelik maklik kan afskeid neem in die oggend en kan hul naam herken.

Gross motor development:

– Stand on one leg for 10 seconds
– Walk on straight line without losing balance
– Ride bicycle with side wheels
– Jump on one leg
– Climb steps with alternative feet
– Climb on jungle gym with confidence
– Run and kick a ball
– Hop tennis ball 4 times
– Walk on balancing apparatus
– Catch ball with both hands
– Run with ease

Groot-motories en balans:

– Staan op 1 been vir 10 sekondes
– Loop op reguit lyn sonder om balans te verloor
– Ry fiets met sywiele
– Kan op 1 been spring
– Klim trappe met alternatiewe voete
– Klim en klouter met selfvertroue
– Hardloop en skop bal met gemak
– Hop tennis ball 4 hop
– Loop op balanseerbalk
– Vang bal met 2 hande
– Hardloop met gemak

Fine motor development:

– Can fasten and loosen buttons
– Cut on straight and bended lines
– Draw a recognizable house
– Tear paper into small pieces
– Copy simple pictures
– Draw a person with 5/6 body parts
– Can click fingers
– Color within the lines
– Correct pencil grip
– Make balls and snakes from clay

Fyn-motorise vaardigheid:

– Kan knope vas-en losmaak
– Kan ‘n skêr hanteer
– Knip op geboë en reguit lyne
– Kan ‘n herkenbare huisie teken
– Kan papier in klein stukkies skeur
– Kan eenvoudige prente nateken
– Teken ‘n mensfiguur met 5 tot 6 dele
– Kleur binne die lyne in
– Kan vingers met gemak klap (click)
– Korrekte potloodgreep

Perceptual development:

– Copy rectangle with sticks
– Count 4 objects
– Count from 1 -30
– Remember name and surname
– Convey a message correctly
– Copy 2 sentences correctly
– Know a circle, triangle and rectangle

Perseptuele Ontwikkeling:

– Kan ‘n reghoek nadoen met stokkies
– Tel 4 voorwerpe
– Tel 1 tot 30
– Onthou naam en van
– Dra boodskappe korrek oor
– Herken getalle 1 tot 5
– Herhaal 2 sinne korrek
– Ken sirkel driehoek en vierkant