Nursery School Ons Eie

MILESTONES FOR 3-4 YEAR OLDS

Milestones for 3-4 years

Milestones 3-4 years The development of the 3-4 year old child is an important milestone in the life of your child. Now he/she is not a toddler any more. At this age they become more and more independent. Most of them are already potty trained and have the skills to eat and drink by themselves. The child at this age begins to play with friends and sometimes even has a best friend. Their fine motor development is improving and their gross motor development includes more dangerous climbing on the jungle gyms.

Mylpale vir 3-4 jaar

Die ontwikkeling van die 3-4 jaar groepie is ‘n belangrike mylpaal in die kleuter se lewe. Nou is hy/sy nie meer ‘n peuter nie, maar wel ‘n kleuter wat al hoe meer selfstandig moet optree. Meeste van hulle is nou al selfstandig in die badkamer en kan hulself al help met eet en met drink. Die kleuter op hierdie ouderdom begin nou al hoe meer met maatjies speel en sommige het selfs al ‘n beste maatjie. Hulle is nou al redelik vaardig met hul klein spiertjies en die groot-motoriese ontwikkeling sluit nou al meer waagstukke in op die klim-en-klouters.

Gross motor development:

– Stand on one leg for 10 seconds
– Walk on a straight line
– Ride bicycle with side wheels
– Jump on one leg
– Climb steps with alternative feet
– Run with ease
– Kick a big ball

Groot-motories:

– Staan op een been vir 10 sekondes
– Loop op reguit lyn
– Ey fiets met sywiele
– Spring op een been
– Klim trappe me alternatiewe voete
– Hardloop gemaklik
– Skop n groot bal

Fine motor development:

– Un-button his/her buttons
– Start to use scissors
– Cut on a straight line
– Start to draw a person
– Can tear papers into small pieces
– Correct pencil grip
– Use clay to roll balls

Fyn-motories:

– Kan knope losmaak
– Begin n skêr hanteer 
– Knip op n reguit lyn
– Begin mensfiguur teken
– Skeur papier in stukies
– Korrekte potloodgreep
– Rol balletjies me klei

Perceptual development:

– Can imitate a square with matches
– Count 3 items
– Count from 1 to 20
– Use full sentences
– Knows his/her name
– Identify a circle
– Build a 12-piece puzzel
– Know all the primary colours
– Can convey a message correctly

Perseptuele ontwikkeling:

– Kan vierkant met vuurhoutjies pak
– Tel drie voorwerpe
– Tel 1 tot 20
– Praat vol sinne
– Erken naam
– Ken sirkel
– Bou legkaart me 12 stukke
– Ken primêre kleure
– Kan nuus oordra